Regulamin Gabinetu Stomatologicznego przy ul. Bluszczowa 15, Radom 26-604

Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Gabinetu Stomatologicznego przy ul. Bluszczowej 15 w Radomiu 26-604
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gabinetu oraz w siedzibie Gabinetu.
 3. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług Gabinetu.
 4. Wejście na teren Gabinetu oraz skorzystanie z jego usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Rejestracja

1. Umówienie wizyty
 • Pacjent może umówić wizytę telefonicznie pod numerem 48 365 61 64, osobiście w siedzibie Gabinetu lub online za pomocą systemu rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Gabinetu.
 • Podczas rejestracji Pacjent zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 • Gabinet potwierdza umówioną wizytę telefonicznie lub e-mailowo.
2. Odwołanie wizyty
 • Pacjent może odwołać wizytę telefonicznie pod numerem 48 365 61 64.
 • W przypadku odwołania wizyty w dniu jej umówienia lub na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem Gabinet może naliczyć opłatę za wizytę.
3. Punktualność
 • Pacjent zobowiązany jest do stawienia się na wizytę o wyznaczonej godzinie.
 • Spóźnienie Pacjenta o więcej niż 15 minut może skutkować skróceniem czasu wizyty lub jej odwołaniem.

Świadczenie usług

1. Zakres usług
 • Gabinet świadczy usługi stomatologiczne w zakresie usług: stomatologia ogólna, protetyka stomatologiczna.
 • Szczegółowy wykaz usług dostępny pod numerem telfonu 48 3656164
2. Ceny usług
 • Ceny usług Gabinetu dostępne są w formie papierowej na miejscu w gabinecie.
 • Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o cenie usługi przed jej wykonaniem.
3. Płatność za usługi
 • Płatność za usługi Gabinetu może być dokonywana gotówką, przelew na telefon.
 • Gabinet wystawia faktury za wykonane usługi na prośbę pacjenta.

Obowiązki pacjenta

1. Pacjent zobowiązany jest do:
 • Stosowania się do zaleceń personelu Gabinetu.
 • Informowania personelu Gabinetu o wszelkich schorzeniach i przyjmowanych lekach.
 • Przestrzegania zasad higieny w Gabinecie.
 • Szanowania mienia Gabinetu oraz innych Pacjentów.
2. Pacjentowi zabrania się:
 • Wnoszenia do Gabinetu przedmiotów niezwiązanych z wizytą.
 • Spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających przed i po wizycie.
 • Zakłócania porządku w Gabinecie.
 • Filmowania lub fotografowania w Gabinecie bez zgody personelu Gabinetu.

Postanowienia końcowe

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Gabinetu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólno obowiązujące.