Polityka prywatności

1. Wstęp

Gabinet Stomatologiczny Renata Leszczyńska zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz korzystających z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników.

2. Gromadzenie danych osobowych

Gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
Dane te są gromadzone na dwa sposoby:
 • podczas rejestracji - użytkownicy podają swoje dane osobowe podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej,
 • podczas rejestracji telefonicznej.

3. Wykorzystanie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie w celach związanych z rejestracją na wizytę w gabinecie, tj. w celu:
 • kontaktowania się z użytkownikiem w celu potwierdzenia wizyty,
 • przypominanie o terminie wizyty,
 • ułatwienia komunikacji z gabinetem.

4. Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

5. Prawa użytkownika

Użytkownicy mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail dianarenata@op.pl lub 48 365 61 64.

6. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

7. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej.

8. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem dianarenata@op.pl.

9. Informacje dodatkowe

Niniejszą Politykę Prywatności należy interpretować zgodnie z polskim prawem. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Gabinetu.